جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی اجاره واحد مرغداری گوشتی 100 هزار قطعه ای 1396/11/25 1396/11/17 1396/11/24