جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عمرانی گاودای 1397/1/22 1397/1/15 1397/1/22
2 موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع اسفراین 1397/1/22 1397/1/15 1397/1/22
3 موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مناقصه عمومی خرید نهاده های دامی 1397/1/18 1397/1/1 1397/1/16
4 موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مناقصه عمومی خرید نهاده های دامی 1396/11/18 1396/11/9 1396/11/17
5 موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی مناقصه انتخاب ناظر بر امور عمرانی و طرح توسعه مجتمع دامپروری کنه بیست 1396/11/9 1396/11/1 1396/11/8